K3 Belgesi Nedir?

08.01.2018 Tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yer alan hükümler kapsamında, 5. Madde’de ifade edildiği üzere, karayolunda yurt içinde motorlu taşıtlar ile ticari olarak eşya taşımacılığı, taşınma eşyası (Ev-büro eşyası) taşımacılığı veya hususi taşımacılık işi yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerde bulunması şart olan belgelerden biridir. Üç çeşidi bulunmaktadır.

http://www.k1-k2-k3.com/k1-k2-k3-yetki_belgesi.asp

Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapmak isteyenlerin alması gereken belge türüdür. Bu belgeye sahip olmak için başvuru yapan kişilerin en az, 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır.

Kimler K3 Belgesi Almalıdır?

Ruhsatta araç cinsi kamyonet olarak belirtilmiş ise doblo, kangoo vb camlı yada camsız koltuklu yada koltuksuz panelvan olan araçlar.

Ruhsatta yazılı olan kullanım amacı kısmına bakılmaksızın (Yük nakli ticari, yolcu nakli ticari, yolcu nakli hususi, yük nakli hususi gibi ) aracınızın cinsi eğer kamyonet ise;

Şirketiniz (Anonim Şirket yada Limited Şirket) adına kayıtlı yada şahıs firması sahibi adına kayıtlı araçlar için de K Belgesi almak şarttır.

Başvuran kişi;

Firma yetkilisi ise, firma yetkilisi olduğuna dair belge (İmza sirküsü veya ticaret sicil gazetesi) ile

Firmanın bir çalışanı ise, görevlendirme yazısıyla birlikte sigorta hizmet listesi ile

Velaletname vasıtasıyla işlem yaptıracak olan kişiler, vekaletnamenin aslı ve fotokopisi ile

müracaat edebilirler.

K3 Belgesi için mesleki yeterlilik şartı var mı?

K3 Belgesi için aranan şartlar nelerdir?

73. Maddenin Ek-1 listesine göre, K3 belgesi için ödenmesi gereken ücret 5.000 (beş bin) Türk Lirasıdır.

K3 Belgesi nereden alınır?

  • K3 Belgesi için istenilen belgeler nelerdir?

Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (Bu başvuru formuna, firmadaki yetkili kişi tarafından kaşe ve imza atılacaktır. Form örneğine www.kugm.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.)

Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Bu başvuru formuna, firmadaki yetkili kişi tarafından kaşe ve imza atılacaktır. Form örneğine www.kugm.gov.tr sitesinden ulaşılabilir.)

Taşımayı yapan, gerçek kişi ise, tüm ortakların ve temsil yetkisi olan kişinin adli sicil belgeleri ve kimlik fotokopileri. (Bu kişilerin kimlik numaraları Başvuru Dilekçesi’nde geçiyorsa, bu iki belge istenmez.)

Firmayı temsil ve ilzama etmeye yetkili olan kişi yada kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı örnekleri)

Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi yada ticaret odası belgesi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası /taşımacı gerçek kişi (belgede taşımacının unvanı, çalışma konusu/iştigali, kayıt tarihi, sermayesi, adresi yazılı olmalı)

Yetki belgesi talep eden kişiye ait olan araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)

Yetki belgesi talep eden kişinin merkezi adresine ait tapu örneği yada kira kontratı (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)

Yetki belgesi ücreti ve taşıt belgesine kaydı yapılacak olan taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuzların asıl nüshaları

Gerçek kişiler için de, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişiler için de, kendileri adına kayıt ve tescili yapılmış en az 45 ton azami yüklü ağırlığa sahip eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. Araçların ise 20 yaşından daha küçük olması.

5 Bin Türk Lirası (TL) sermaye yada işletme sermayesi.

NOTLAR

1) K3 yetki belgesine sahip olan kişiler, ev ve büro eşyası taşımalarında, sadece kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirmek suretiyle kullanabilirler.

2) K3 yetki belgesine kaydı yapılacak olan taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları şarttır.

http://www.hatso.org.tr/KYetkiBelgeleri%C4%B0%C3%A7inM%C3%BCracaatta%C4%B0stenenBelge/tabid/17000/Default.aspx

Alınan ve yenilenen tüm belgelerin geçerlilik süreleri 5 (beş) yıldır.

K3 Belgesi olmadan işlem yapmanın cezası nedir?

K3 belgesi yenilemesi için, belgenin geçerlilik bitiş tarihinden 90 (doksan) gün önce ilgili Bakanlığa yazılı müracaat edilmelidir. Belge, yenileme ücretinin ödendiği tarih baz alınarak yenilenir. Bu yenileme ücreti, yetki belgesinin süresinin bitiş tarihinden önce ve yenileme ücreti olarak yatırılması zorunludur.

Eğer başvuru, belgenin geçerlilik tarihinden sonra yapılıyorsa, sona erme tarihinden itibaren 540 gün içinde ilgili Bakanlığa yazılı başvuru yoluyla ve yenileme ücreti yatırılma süresi de baz alınarak gerekli yenileme işlemi yapılır. Bu yenileme ücretinin de 540 günlük süre içinde yatırılması şarttır.

  • K3 Belgesi nasıl sorgulanır?

Sorgulama işlemi E-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Firmanın K3 Belgesine sahip olup olmadığını nasıl anlarım?

K1 Belgesi ve K2 Belgesine sahip olmak için, K3 Belgesine sahip olmak zorunlu mudur?

K3 Yetki Belgesi almak isteyen ŞİRKETLER hangi yolu izlemelidir?

K3 Yetki Belgesi almak isteyen ŞAHISLAR hangi yolu izlemelidir?

K3 Belgesi ve Yıldızlı K3 Belgesi arasındaki fark nedir?

Yalnızca kamyonetlerle taşımacılık işi yapmak amacıyla K1 veya K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40. maddenin 34. fıkrasının (b) bendinde bulunan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde yüzde 75 indirim uygulanır.

weight loss injection drug, top weight loss programs for women, why breakfast is important to lose weight, meat and vegetable diet to lose weight except vegetarian, how to lose weight with diet, can drinking lots of water help lose weight, why am i gaining weight while dieting and exercising, nutrisystem cost, etc science, dr susan choi apalachin ny, weight loss camp in maryland, weight loss resorts southern california, why loss of weight with stomach cancer, dr russell sliker, weight loss group tuckerton nj, fasting diet plan for losing weight, can u take vicodin and diet pills togeter, how many steps lose weight, when to casht a weight loss spell, how much weight can you lose on bladderwrack, why its not healthy to lose too much weight in a week, weight loss pills cause anger, weight loss steroid pills, menu to lose weight in 2 weeks, keto recipes with coleslaw, best weight loss pills prescribed, what natural ingredients are in the weight loss product release, how to lose weight when youre poor, danielle waaf weight loss, best low impact exercise to lose weight, weight loss avatars, professional weight management springfield mo, keto dessert recipes using no nut flowers, top weight loss pills at walmart, paroxetine 20 mg weight loss,

leave your comment


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir